ПРСР – мярка 21

 

_______________________________________________________________________________________________________

08.04.2024 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 8 258,95 лв.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 2 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Период за прием:

Пети прием:

Начален срок: 08.04.2024г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 14.05.2024г. 17.00 часа.

Документите са публикувани в ИСУН 2020 на следния линк: ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________________

14.02.2024

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД – 09.02.2024 Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО – 12.02.2024 Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 13.02.2024 Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 13.02.2024 Изтегли

 

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 13.02.2024 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 13.02.2024 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 13.02.2024 Изтегли
Списък на резервни проекти – 13.02.2024 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

11.12.2023

___________________________________________________________________________________________________________

06.11.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.Очакваните резултати от подпомагането се изразяват във включване на нови и разнообразни събития в дейността на читалищата; популяризиране на историческото развитие на територията; провеждане на спортни и културни мероприятия, които да станат ежегодни; съхраняване и популяризиране на местното културно и историческо наследство; популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство; провеждане на местни празници, възстановки на исторически събития, които да станат ежегодни; съхранение на археологическите паметници на територията.

Бюджет на приема:Общ бюджет на процедурата е: 13 258,95 лв.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 2 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Интензитет на подпомагане

 1. 100 % за получател  публично лице и проектът не генерира приход;
 2. 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход;
 3. 60 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел;
 4. 70 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и проектът е в обществена полза

Период за прием:

Трети прием:

Начален срок: 06.11.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е 11.12.2023г. 17.00 часа.

Документите са достъпни и в ИСУН 2020 на следния линк: ИСУН 2020 (government.bg)

___________________________________________________________________________________________________________

25.09.2023

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти Изтегли
Списък на отхвърлените проекти Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти Изтегли
Списък на резервни проекти Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

11.08.2023

___________________________________________________________________________________________________________

20.07.2023 Новини

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение беше организиран и проведен информационен ден на 14.07.2023г. в офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград, гр. Белово, ул. „Орфей“ 2А. Информационното събитие беше проведено, като част от подпомагане на кандидатите по обявения прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒

___________________________________________________________________________________________________________

11.07.2023 Новини

СНЦ МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВИ процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград  – Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

В тази връзка на 14.07.2023г. /петък/ от 13:30 ч. до 17.00 ч. в офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград ще се проведе информационен ден за провеждане на консултации на потенциални бенефициенти по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

На срещата ще Ви запознаем с възможностите за кандидатстване па процедурата, изискуемите документи и реда и начина на подаване на проектно предложение през ИСУН 2020.

___________________________________________________________________________________________________________

06.06.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

 1. Общините от територията на МИГ;
 2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;
 3. Читалища от територията на МИГ;
 4. Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 17 507,03 лв.

Период за прием:

Трети прием:

Начален срок: 06.07.2023г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 10.08.2023 г. 17.00 часа.

Документите са достъпни в ИСУН на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/bdee6d5f-cbf5-4d25-98b4-37f32ee3ca7e

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

13.06.2023

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти Изтегли
Списък на отхвърлените проекти Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти Изтегли
Списък на резервни проекти Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

25.04.2023 Новини

___________________________________________________________________________________________________________

03.04.2023 Новини

На 31.03.2023г. от 10:30 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, на което присъстваха 16 души. Разделени по полов признак, това са  12 жени и 4 мъже. Това са представители на стопански, нестопански и публичен сектор.

Лектори на обучението бяха  Мария Иванова Тодорова-Митова – изпълнителен директор на МИГ Белово, Септември, Велинград и Николина Христова Дечева – експерт по прилагане на СВОМР.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • Условията за кандидастване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.503;
 • Финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за различните проекти съобразно спецификата на дейностите по проекта;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;
 • Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒

АНАЛИЗ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА ⇒

___________________________________________________________________________________________________________

20.03.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград

с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват във включване на нови и разнообразни събития в дейността на читалищата; популяризиране на историческото развитие на територията; провеждане на спортни и културни мероприятия, които да станат ежегодни; съхраняване и популяризиране на местното културно и историческо наследство; популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство; провеждане на местни празници, възстановки на исторически събития, които да станат ежегодни; съхранение на археологическите паметници на територията.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

 1. Общините от територията на МИГ;
 2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;
 3. Читалища от територията на МИГ;
 4. Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 14 217,63 лв.

Период за прием:

Втори прием:

Начален срок: 20.03.2023г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.04.2022г. 17.00 часа.

___________________________________________________________________________________________________________

17.03.2023 Новини

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 31.03.2023 г. в с. Варвара, Комплекс Варвара от 10.30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград“, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

07.02.2023

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 03.02.2023 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 03.02.2023 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 03.02.2023 Изтегли
Списък на резервни проекти – 03.02.2023 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

30.11.2022 Новини

___________________________________________________________________________________________________________

На 26.10.2022г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.503 в гр. Велинград, НЧ „Васил Левски-1904“, на което присъстваха 20 души. Разделени по полов признак, това са 7 мъже и 13 жени, 7 представители на публичен сектор /образователни и културни институции, представител на общинско предприятие/, 11 представители на нестопански сектор /представители на читалища и НПО/ и 2 представители на стопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.503;
 • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфичните документи съобразно спецификата на дейностите по проектите;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

На информационната среща бяха подробно представени всички дейности от обхвата на Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от СВОМР. Най – голям е интересът към реализация на следните допустими дейности: организиране и провеждане на фестивали и събития, свързани с местното културно наследство и на второ място събития, свързани със съхраняване и популяризиране на местните идентичности.

СНИМКИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ⇒

___________________________________________________________________________________________________________

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение беше организирана и проведена информационна среща на 24.10.2022 г. в гр. Септември, бул. „България“ № 147, НЧ „Отец Паисий – 1910“ от 10:30 ч. Информационното събитие беше проведено във връзка с обявения прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ.

На срещата беше представена възможността за кандидатстване по процедура по                  № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград“, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

Срокът за подаване на проектни предложения по процедурата е до 30.11.2022г., 17:00 ч.

ПОВЕЧЕ ⇒

___________________________________________________________________________________________________________

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на:

гр. Септември:

24.10.2022 г. от 10.30 часа в НЧ „Отец Паисий- 1910“ – град Септември ,бул. „България“ № 147

гр. Велинград:

26.10.2022 г. от 10.30 часа в НЧ „Васил Левски -1904“ – град Велинград, бул. “Съединение“ № 181 

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград“, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

ПОКАНА И ПРОГРАМА СЕПТЕМВРИ ⇒

ПОКАНА И ПРОГРАМА ВЕЛИНГРАД ⇒

___________________________________________________________________________________________________________

13.10.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.

___________________________________________________________________________________________________________

14.06.2022 Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

___________________________________________________________________________________________________________

02.06.2022 Новини

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 02.06.2022г. до 13.06.2021г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ИСУН 2020 ⇒ https://eumis2020.government.bg

___________________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

___________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

30.08.2018

30.08.2018

31.07.2018

____________________________________________________________________________________________________________

Информационна среща

На 02.07.2018г. от 10:00 часа в град Белово се проведе информационен ден по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. На срещата присъстваха представители на читалища и неправителствени организации от територията на МИГ.
Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

_________________________________________________________________________________________________________

25.06.2018 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020,  ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

________________________________________________________________________________________________________

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“,от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по мярка 21 ПРСР

_________________________________________________________________________________________________________

30.05.2018 Новини

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

______________________________________________________________________________________________________

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

_____________________________________________________________________________________________________

30.04.2018 Новини

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград,
Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“,
от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по мярка 21 ПРСР

___________________________________________________________________________________________________________

19.04.2018   Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :