За нас

Територията на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” е с непрекъснати граници, обхваща всички населени места и съвпада изцяло с територията на трите общини в Южен Централен район – Белово, Септември, Велинград. Общата територия на района е 1 289,5 кв.км като територията на община Белово е 336,2 кв.км, на община Велинград е 604,4 кв.км, а на община Септември – 348,9 кв.км. Общо населението, след отделянето на община Сърница на 01.01.2015 г., наброява 68 025 човека, а неговата гъстотата е приблизително 52 човека/ кв.км.

Населените места, обхванати от МИГ са:

Община Велинград, 1 град и 20 села: с. Абланица; с. Биркова;  с. Бозьова; с. Бутрева; гр. Велинград; с. Всемирци; с. Враненци; с. Грашево; с. Горна Биркова; с. Горна Дъбева; с. Драгиново; с. Долна Дъбева; с. Кандови; с. Кръстава; с. Пашови; с. Рохлева; с. Света Петка; с. Цветино; с. Чолакова; с. Алендарова; с. Юндола.

Община Белово, 1 град и 7 села – с. Аканджиево; гр. Белово; с. Габровица; с. Голямо Белово; с. Дъбравите; с. Мененкьово; с. Момина клисура; с. Сестримо.

Община Септември, 2 града и 13 села – с. Бошуля; с. Варвара; гр. Ветрен; с. Ветрен дол; с. Виноградец; с. Горно вършило; с. Долно вършило; с. Злокучене; с. Карабунар; с. Ковачево; с. Лозен; с. Семчиново; гр. Септември; с. Симеоновец; с. Славовица.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград“ е създаден през 2009 г.,  по под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност“ от ПРСР 2007 – 2013 г. в периода 2009 г. – 2011 г. Регистриран е по закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 81 от 20.04.2010 г., фирмено дело № 16/2010 г., том 10, рр 9, стр. 142, партида 940 на Пазарджишки окръжен съд. В обществено полезна дейност МИГ е вписана в Централния регистър на Министерство на правосъдието под № 20100615010 и притежава Удостоверение № 010/15.06.2010 г.

От 29.11.2016 г. с договор № РД 50-189/29.11.2016 г. стартира проект по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

Съгласно Устава на организацията, Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на Сдружението. То се състои от 82 членове на Сдружението и включва представители на над 50 % от населените места на територията на МИГ.

Управителния съвет /УС/ се състои от 9 лица, членове на Сдружението. УС се избира от ОС с мандат от 5 години.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Описание на мерки от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград