ОПРЧР – мярка 2.2.1

Критерии за избор на проекти по Мярка 2.2.1  „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014–2020 г.

Раздел Скала на оценка Максимален

брой точки

Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията 15
Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от Стратегията;

Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията;

Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;

много добре 5х3
Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2
Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1
Нито един от посочените критерии не е изпълнен 0
Териториална специфика и идентичност 20
Дейностите по проекта са в съответствие със програмните документи на общините в областта на социалното подпомагане да 5
Проекта включва иновативни дейности/услуги за територията да 5
 Проекта включва интегрирани дейности за социално включване да 5
Дейностите по проекта, включват включват пълен пакет от услуги, които спомагат за социалната интеграция и за трудовата интеграция на лицата да 5
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 35