ПРСР -мярка 4.1.1.

Критерии по Мярка 4.1.1

Критерии за избор на проекти по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Критерии Точки
1.   Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване 15
2. Дейностите по проекта са в областта на производството на продукти от чувствителните сектори

–  над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.

–  над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 15 т.

–  над 75 % – от инвестициите са в посочените сектори – 20 т.

20
3. Проектът създава нови работни места

–      до 2 работни места – 5 точки

–      над 2 работни места – 10 точки

 

10
4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места, попадащи в необлогадетелстван район 10
5. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

 

10
6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

–       –  над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

–       –  над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
ОБЩО 95