ПРСР – мярка 7.2

Критерии по Мярка 7.2

Критерии за избор на проекти по Мярка 7.2  Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Критерии Точки
1.   Дейностите по проекта се осъществяват в селата 20
2.   Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 20
3.   Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и обществена значимост за територията 10
4.   Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище 10
5.    Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други програми 10
6.   Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги на уязвими групи от населението 10
7.   Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна инфраструктура за хора с увреждания 10
8.   Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
9.   Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
10.   Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка – над 5 души / 5
ОБЩО 105