Критерии за оценка на проекти

Критерии за оценка на проекти
ПРСР – мярка 4.1.1 – Инвестиции в земеделски стопанства
ПРСР – мярка 4.2.1 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
ПРСР – мярка 6.4.1 – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
ПРСР – мярка 7.2 – Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
ПРСР – мярка 7.5 – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
ПРСР – мярка 21 – “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции”
ОПРЧР – мярка 1.6 – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи
ОПРЧР – мярка 1.7 – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
ОПРЧР – мярка 2.1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
ОПРЧР – мярка 2.2.1 – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
ОПРЧР – мярка 2.3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
ОПИК – мярка 1.1 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
ОПИК – мярка 2.2 – Подобряване на производствения капацитет в МСП