ПРСР – мярка 7.5

Критерии по Мярка 7.5

Критерии за избор на проекти по Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Критерии Точки
1.   Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 30
2.   Дейностите по проекта се осъществяват в селата 20
3.   Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските програми за развитие на туризма, приети от Общинските съвети 10
4.   Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел 10
5.   Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

10
6.   Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
7.   Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
8.   Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка – над 5 души / 5
ОБЩО 100