ОПРЧР – мярка 1.6

 • Критерии по Мярка 1.6 актулни към 07.06.2019г.
 • Критерии по Мярка 1.6

  Критерии за избор на проекти по Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“,Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.

  Раздел Скала на оценка Максимален

  брой точки

  Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията 15
  Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от Стратегията;

  Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията;

  Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;

  много добре 5х3
  Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2
  Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1
  Нито един от посочените критерии не е изпълнен 0
  Сътрудничество 5
  Дейностите по проекта включват общинско сътрудничество между трите общини много добре 5х1
  Дейностите по проекта включват общинско сътрудничество между две от общините задоволително 3х1
  Дейностите по проекта не включват между общинско сътрудничество много слабо 1х1
  Териториална специфика и идентичност 15
  Обучителните дейности по проекта са насочени към развитие и съхранение на местната култура, традиции, занаяти да 5
  Обучителните дейности по проекта са насочени към развитие и съхранение на традиционни за територията производства да 5
  Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ да 5
  ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 35