ПРСР – мярка 4.2.1

Критерии по Марка 4.2.1

Критерии за избор на проекти по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Критерии Точки
1.      Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 10
2.      Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани –

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)

10
3.      Инвестициите са за преработка на продукти в чувствителните сектори 10
4.      Проектът създава нови работни места

–   до 3 работни места – 5 точки

–   над 3 работни места – 10 точки

10
5.      Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
6.      Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието 10
7.      Проектът включва преработка и производство на биологични продукти 10
8.      Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
9.     Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

–  над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

–  над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
10.  Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
ОБЩО 90