ОПРЧР – мярка 2.3

Критерии за избор на проекти по Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”,Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 201 –2020 г.

Раздел Скала на оценка Максимален

брой точки

Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията 15
Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от Стратегията;

Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията;

Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;

много добре 5х3
Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2
Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1
Нито един от посочените критерии не е изпълнен 0
Териториална специфика и идентичност 25
Дейностите по проекта са в съответствие със програмните документи на общините в областта на социалното подпомагане да 5
Проекта включва иновативни дейности/услуги за територията да 5
 Дейностите по проекта са за между секторни услуги за хора с увреждания да 5
Дейностите по проекта са за предотвратяване на настаняване в специализирани институции на деца да 5
Дейностите по проекта включват предоставянето на интегрирани услуги 5
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 40