ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември,…

Повече »

Подписване на административен договор

На 22.03.2021 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.124-0006-C01/22.03.2021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”…

Повече »

Подписване на административен договор

На 04.03.2021 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.124-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с реализация на проект “Реконструкция и рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. Велинград”…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК

Информация за изпълнен проект на “Дейзи мебел” ООД, по процедура № BG16RFOP002-2.020 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Мярка 2.2 “Подобряване на производствения капацитет в МСП” на ОП “Иновации и…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “Голд” ООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на ОБЩИНА БЕЛОВО, по процедура BG05M9OP001-2.017 МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност…

Повече »

Видеоклип за дейността на МИГ

Като част от поредицата “Местните инициативни групи – Създаваме бъдещето в селските райони” на телевизия АГРО ТВ на 11.02.2020г. бе заснет клип за реализирането на Стратегията за водено от общностите…

Повече »

Честит празник, скъпи сънародници!

България отбелязва Националния си празник – Трети март! Днес се навършват 143 години от Освобождението на страната!

Повече »

Проведена информационна среща

На 01.03.2021 г. от 10:30 часа в село Злокучене се проведе информационна среща за представяне на мерките от СВОМР на МИГ- Белово, Септември, Велинград, както и  изпълнението на Стратегията към…

Повече »

Честита Баба Марта

Баба Марта посети офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград

Повече »