Обява за отворен прием на проектни предложения по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОПИК

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения…

Повече »

Покана за информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 в гр.Белово на 19.02.2022г.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР…

Повече »

Покана за информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 в гр.Септември на 18.02.2022г.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР…

Повече »

Покана за информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 в гр.Велинград на 17.02.2022г.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР…

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено…

Повече »

Проведено еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ОПИК“

На 22.12.2021г. от 9:30 часа в конферентна зала на Хотел „Рич“ , град Велинград се проведе еднодневно обучение във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на…

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ –…

Повече »

Видеоклип за дейността на МИГ

Клип за реализирането на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белово, Септември, Велинград“ и подхода Лидер. Представяме Ви проектите на “Минерали-М”…

Повече »

Успешно изпълнен проект на ОНЧ “Св.Св. Кирил и Методий – 1905”

ОНЧ “Св. Св. Кирил и Методий – 1905” успешно изпълни всички дейности заложени в проект “Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез изработване на фолклорни носии за…

Повече »

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР / GOOD PRECTICES RESULTING FROM LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД КНИЖКА “ДОБРИ ПРАКТИКИ” – БЪЛГАРСКИ ⇒ “GOOD PRECTICES RESULTING” BOOK – ENGLISH VERSION…

Повече »