ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАБОТЕН ГРАФИК ЗА 2022Г.

МИГ –Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект за изменение на ИГРГ за 2022 г. В срок от 07.12.2021 г. до 27.12.2021 г. можете да изпращате писмени възражения и…

Повече »

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАБОТЕН ГРАФИК ЗА 2021Г.

ИГРГ 2021 – Актуализирана към 26.11.2021 г.

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

„Подобряване на производствения капацитет в МСП” , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ –Белово, Септември, Велинград публикува за…

Повече »

Проведено онлайн обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление №160 на МС“ на 30.11.2021г.

На 30.11.2021 г. бе проведено еднодневно обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление 160 на МС“, на което присъстваха 22 души. Обучението се проведе онлайн в платформата…

Повече »

Проведено онлайн обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление №160 на МС“ на 29.11.2021г.

На 29.11.2021 г. бе проведено еднодневно обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление 160 на МС“, на което присъстваха 24 души. Обучението се проведе онлайн в платформата…

Повече »

До 02.03.2022 г. е отворен прием за малки стопанства по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 30.11.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на…

Повече »

Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР

На 19.11.2021г. МИГ Белово, Септември, Велинград подписа Допълнително споразумение РД № 50-189/19.11.2021г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-189/29.11.2016г. С допълнителното споразумение…

Повече »

Покана за онлайн обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление №160 на МС“ на 29.11.2021г. и 30.11.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Първи изпълнен проект от ПСРС 2014-2020г. и 19-и успешно приключен проект от СВОМР

МИГ – Белово, Септември, Велинград може да се похвали с първия успешно изпълнен проект от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансиран от ПРСР 2014-2020г., чрез Европейски земеделски фонд…

Повече »

МЗХГ публикува индикативен график на приемите по ПРСР през 2022 г.

До 29 ноември 2021 г. тече обсъждане на индикативния график за приемите по ПРСР през 2022 г. Кои 6 подмерки ще бъдат отворени?             ИНДИКАТИВЕН…

Повече »