Покана за участие в еднодневно обучение в гр.Белово на 22.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за участие в еднодневно обучение в гр.Септември на 21.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за участие в еднодневно обучение в гр.Велинград на 20.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за участие в обучение по ПРСР в гр.Белово на 06.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за участие в обучение по ПРСР в гр.Септември на 05.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за участие в обучение по ПРСР в гр.Велинград на 04.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Одобрен допълнителен размер на финансовата подкрепа към СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград

На 03.09.2021г. на официална церемония в Министерство на земеделието, храните и горите служебният министър Христо Бозуков връчи заповедите за увеличение на бюджетите на местните инициативни групи по подхода Водено от…

Повече »

Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 13.09.2021г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение №…

Повече »

Участие на МИГ в работна среща на Асоциация “Българска национална ЛИДЕР мрежа” и УО на ПРСР

Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“ организирана по инициатива на Асоциация…

Повече »

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2

Списък на постъпилите проекти по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.528 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”;

Повече »