П О К А Н А За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 21.09.2017 г. от 14.00ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала.

 

Покана за ОС

Индикативна годишна работна програма 2018 г. – проект

Индикативна годишна работна програма за 2018 год. в изпълнение на СВОМР на МИГ  – “Белово, Септември, Велинград”  – за предварително обсъждане /на основание чл.26, ал.1 от Постановление 162/05.07.2016год. на МС и чл.11, т.3 от Спорузомението./

 

Индикативна работна програма 2018 г. – проект

 

Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 03.04.2017г. от 15,00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ /малка заседателна зала/ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана УС

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ- Белово, Септември, Велинград – Мария Тодорова – Митова  участва в изнесеното заседание на Работната група за…….

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ

Годишен доклад -2016 г

Годишен доклад -2016 г.

Процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Покана за ОС

Покана за ОС