Конкурси

21.11.2019
Наименование Изтегли
Протокол №1 за проведен първи етап за конкурсза заемане на длъжността  Експерт Прилагане на СВОМР  – 21/11/2019 Изтегли
Списък допуснати до тест експерт СВОМР – 21/11/2019 Изтегли
_______________________________________________________________________________________________
05.11.2019
Наименование Изтегли
Списък постъпили заявления експерт СВОМР – 05/11/2019 Изтегли
Списък постъпили заявления счетоводител МИГ – 05/11/2019 Изтегли

__________________________________________________________________________________________

14.10.2019
Наименование Изтегли
 Съобщение конкурс експерт СВОМР – 14/10/2019 Изтегли
Съобщение конкурс счетоводител МИГ – 14/10/2019 Изтегли

___________________________________________________________________________________________

20.09.2019  Новини
  1. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово.
  2. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Счетоводител на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.
Наименование Изтегли
Обява експерт СВОМР Изтегли
Заповед експерт – СВОМР Изтегли
Документи за кандидатстване експерт – СВОЕМУ Изтегли
Обява счетоводител СВОМР Изтегли
Заповед счетоводител СВОМР Изтегли
Документи за кандидатстване счетоводител – СВОМР Изтегли

_____________________________________________________________________________________________________

 

Списък

на одобрените кандидати за външни експерти към Стратегия за Стратегия за местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград

Списък на одобрени външни експерти

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява експерт СВОМР

Заповед

Документи за кандидатстване

Списък на постъпилите заявления Експерт СВОМР

Списък на кандидатите, успешно преминали първи етап на конкурса за избор на Експерт Прилагане СВОМР на МИГ – Подбор по документи

Списък на кандидатите, успешно преминали втори етап на конкурса за избор на Експерт Прилагане СВОМР на МИГ – ТЕСТ

Списък на кандидатите, успешно преминали трети етап на конкурса за избор на Експерт Прилагане СВОМР на МИГ – ИНТЕРВЮ

—————————————————————————————————————————

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява технически асистент СВОМР

Заповед

Документи за кандидатстване

Списък на постъпилите заявления технически асистент

—————————————————————————————————————————

О Б Я В Л Е Н И Е – 24.11.2017 г.

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява

Документи за кандидатстване


 

О Б Я В Л Е Н И Е – 16.01.2018г.

 СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обявление

Заповед асистент СВОМР

Документи за кандидатстване

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Технически асистент на МИГ, обявен със Заповед № УС-5 /15.01.2018 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

за избор на външни експерти оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград”

 На основание чл. 7 от Вътрешните правила за избор на оценители и във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители,  които да бъдат включвани в извършване на проверка за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка на проектни предложения, подадени към МИГ Белово, Септември, Велинград“ по мерките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, каним заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти – оценители.

Покана за външни оценители

Документи за кандидатстване

Вътрешни правила за избор на външни оценители

Списък на одобрени експерти

Контролен лист

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на външни експерти – оценители

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водени от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Белово, Септември, Велинград за периода 2014 – 2020 г.

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурс за външни експерти – оценители

 

Обявление

На вниманието на кандидатите в конкурс за избор на външни експерти оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград”

Протокол № 23 от заседание на УС от дата 04.04.2018г.

______________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е – 26.02.2018 г.

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

 

Обявление

Заповед технически асистент

Документи за кандидатстване

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Технически асистент на МИГ – 27.03.2018г.

Списък на кандидатите, успешно приминали първи етап на конкурса за избор на Технически асистент на МИГ – поддбор по документи – 27.03.2018г.

Списък на кандидатите, успешно преминали втори етап  от конкурс за избор на Технически асистент на МИГ – 28.03.2018г.

Списък на кандидатите успешно преминали трети етап от конкус за избор на Технически асистент на МИГ – 28.03.2018г.