Описание на мерките от стратегията за ВОМР

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ОТ ПРСР (ЕЗФРСР)
За мярка от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 – 2020 г., се прилагат условията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014 – 2020 г. За мярка от стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014 – 2020 г., се прилагат правилата за държавна помощ, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.). При изпълнение на проект, финансиран от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Допустими разходи по мерките:
1. Инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
2. Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
Разходи по т. 1 и 2 за изпълнение на проекти, финансирани от ЕЗФРСР се възстановяват до 31 декември 2023 г.

Недопустими разходи по мерките:
Не е допустимо финансиране на разходи за инвестиция или дейност, получила финансиране от ЕСИФ, чрез стратегия за ВОМР. От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;

13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 референтни разходи;
17. определени в мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., извън посочените в т. 1 – 15.
При промяна в установените условия за прилагане на дадена мярка в ПРСР, то тези променени условия автоматично се прилагат и за мерките в Стратегията за ВОМР на МИГ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ОТ ОПРЧР (ЕСФ)
Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ /Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове/, за да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия:
– да са за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от съответния комитет за наблюдение;
– да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата бенефициенти или от техните партньори в случаите, когато са допустими съгласно критериите за избор на операции, одобрени от комитета за наблюдение;
– категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа;
– изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално и с европейското законодателство;
– за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
– да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
– да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално доставени, съобразно предварително заложените в договора или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа изисквания;
– в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в обхвата на правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е съобразена и с приложимите към помощта правила;
– да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.).

Недопустими разходи
– разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
– глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

– комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
– данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
– закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
– разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.
– лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
– субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;
– разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
– разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.
На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.

Режим на минимална помощ
Мерките по Стратегията от ОП РЧР ще се изпълняват в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо оправдателни и платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 евро /за предприятията с дейност в сектора на автомобилните товарни превози – 100 000 евро/ за период от три последователни данъчни години.
По отношение на недопускане на двойно финансиране с мерки от ПРСР и Оперативните програми – ОПРР, ОПНОИР, ОПИК и ОПОС е задължително следването на демаркацията с тези програми, както е описана в раздел 8 на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ОТ ОПИК (ЕФРР)
Водещи принципи за финансиране по проектите и дейностите
1.Тематична концентрация – по приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации подкрепата ще бъде предоставяна само за дейности, попадащи в обхвата на областите за интелигентна специализация, определени в Цел 1 и Цел 2 на ИСИС; по приоритетна ос 2 Капацитет за растеж на МСП с безвъзмездна финансова помощ ще бъдат финансирани дейности в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на „Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия” 2014 – 2020.
2. Финансиране, основано на нуждите – избраните дейности следва да отговарят на основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани на територията и съгласно Споразумението за партньорство, Стратегията на ОПИК 2014-2020, приложимите стратегически документи и документите в изпълнение на специфичните предварителни условия.
3. Принцип на устойчиво развитие – при финансирането ще се търси устойчивоост на постигнатите резултати и дългосрочност на ефектите върху целевите групи.
4. Ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните дейности следва да отговарят в пълна степен на целите на програмата, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи. При избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите към най-устойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите.
5. Релевантност – избраните операции следва да допринасят за изпълнението на индикаторите за продукт и резултат.
Недопустими разходи – Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно разпоредбите на чл. 27 на Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. не са допустими за съфинансиране от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския съюз:
1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

5. закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.
Не са допустими за съфинансиране от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския съюз при безвъзмездна финансова помощ и възстановима помощ следните разходи:
1. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
2. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови трансакции.
Не са допустими за съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз следните разходи за:
1. извеждането от експлоатация или строежът на атомни електроцентрали;
2. инвестиции за постигане намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 275, 25.10.2003 г., стр. 32);
3. производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
4. предприятия в затруднение, така както са определени в правилата на Европейския съюз за държавните помощи;
5. инвестиции в летищна инфраструктура, освен ако са свързани с опазването на околната среда или са придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или за намаляване на отрицателното й въздействие върху околната среда.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.
В рамките на избраните мерки няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, като проверката ще се извършва на ниво индивидуален проект.

Общи условия за допустимост на кандидатите
1. Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с други програми.
2. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

ПРОЧЕТИ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ В: “Описание на мерките от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград”