ОПИК – мярка 2.2

Критерии по Мярка 2.2

Критерии за избор на проекти по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.

Критерии Макс. брой точки
I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта 19
1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  данъци  и амортизации – EBITDA за три финансови години 7
2. Производителност на кандидата за три финансови години 3
3. Приходи от износ за три последователни години 2
4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три финансови години на кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта 4
5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година 3
II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление 6
1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три финансови години 3
2. Внедрени стандарти и системи за управление 3
III. Ефект от изпълнението на проекта[1] 10
1. Вътрешна норма на възвръщаемост[2] (N, N+1, N+2, N+3) 4
2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3) 2
3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3) 2
4. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3) 2
IV. Приоритизиране на проекти 15
1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС 5
2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях 5
3. Устойчиво развитие 5
V. Бюджет и ефективност на разходите 10
1. Реалистичност на разходите по проекта 3
2. Реалистичност на плана за действие по проекта 3
3. Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие 4
Специфични за територията и местната общност критерии
I. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. пряко/непряко положително въздействие върху околната среда, енергийна ефективност, равни възможности, социално включване, заетост, информационно общество) 30
1. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху опазването на околната среда 6
2. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване на равните възможности и социалното включване 6
3. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху създаването на заетост 6
4. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване използването на информационно-комуникационните технологии 6
5. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху енергийна ефективност 6
II. Преодоляване на вътрешно териториалните различия 10
1. Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията 4
2. Проектът е за дейности извън общинските центрове 3
3. Проектът създава заетост извън общинските центрове 3
Максимален брой точки: 100

 

[1] При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид, че 2014 г. е последната приключила година,  N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта.

[2] Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR).