ОПРЧР – мярка 1.7

Критерии за избор на проекти по Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г. 

Раздел

 

Скала на оценка Максимален

брой точки

Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията 15
Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от Стратегията;

Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията;

Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;

много добре 5х3
Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2
Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1
Нито един от посочените критерии не е изпълнен 0
Териториална специфика и идентичност 15
С проекта се въвежда иновативна за територията на МИГ практика да 5
Проекта е насочен към равнопоставеността и равното третиране на работното място да 5
Проекта се реализира в предприятие с традиционно за територията производство да 5
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 30