ПРСР – мярка 21

Критерии по Мярка 21

Критерии за избор на проекти по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Критерии Точки
1.      Кандидатите са Юридически лица с нестопанска или Читалища 15
2.      Проекта включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство 10
3.      Дейностите по проекта се осъществяват в селата 10
4.      Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения 10
5.      Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното природно и материално културно – историческо наследство на  територията 10
6.      Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти 10
7.      Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора 10
8.      Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни идентичности и  културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма. 10
9.           Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи 10
10.       Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
ОБЩО 100