Екип на МИГ

Име Длъжност
Виолета Близнакова Председател на УС на МИГ
Николина Дечева Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Павлина Варева Счетоводител