МИГ Белово, Септември, Велинград в партньорство с МИГ Костенец

Като две съседни по територия местни инициативни групи МИГ Белово, Септември, Велинград и МИГ Костенец вече два програмни периода работят по Програма за развитие на селските райони и допринасят за…

Повече »

Екипът на МИГ Белово, Септември, Велинград посети Дневен център за деца с увреждания – Белово

Eкипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети Дневен център за деца с увреждания – гр. Белово. Децата получиха волейболни топки в подкрепа на тяхното физическото развитие и активност.

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на детска школа на Волейболен клуб „Марица – Белово“

Кампанията на МИГ – Белово, Септември, Велинград за подкрепа на спорта на територията на общините Белово, Септември и Велинград продължи с поредното дарение на волейболни топки на Детска школа на…

Повече »

ПРАЗНИК 13 ГОДИНИ МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД

На 06.09.2022г. СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ проведе първия си празник за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и дейността на организацията. Събитието се проведе на пл….

Повече »

Покана за провеждане на ОС на МИГ на 23.09.2022 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение №…

Повече »

Проведено обучение на тема “Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР”

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение бяха организирани и проведени три броя еднодневни обучения на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.2 от ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.659 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Повече »

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ се включи в информационно събитие на ОИЦ – Пазарджик

Представители на екипа на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ се включиха в информационно събитие, организирано от Областен информационен център – Пазарджик. В първата част от срещата беше предоставена информация относно възможностите…

Повече »

Покана за участие в празник “13 ГОДИНИ – МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

Местна инициативна група „Белово, Септември, Велинград“ организира първия по рода си празник – „13 ГОДИНИ – МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“, посветен на популяризиране на дейността на организацията и успешно реализираните…

Повече »

Покана за участие в еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2022г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »