ПРСР – мярка 6.4.1

Критерии по Мярка 6.4.1

Критерии за избор на проекти по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Критерии Точки
1.   Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 15
2.   Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги и/или производство на стоки 10
3. Проекти, представени от физически лица – млади фермери /земеделски производители до 40 години, включително/(за ЕТ) 5
4.   Проекти представени от жени /за физически лица и ЕТ/ 5
5.   Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
6.   Проектът създава нови работни места

–      до 3 работни места – 5 точки

–      над 3 работни места – 10 точки

10
7.   Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието 10
8.   Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

10
9.   Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и специфични за идентичността на територията 5
10.   Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
11.   Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 10
ОБЩО 90