ОПРЧР – мярка 2.1

 

Критерии за избор на проекти по Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г. 

Раздел Скала на оценка Максимален

брой точки

Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията 15
Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от Стратегията;

Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията;

Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;

много добре 5х3
Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2
Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1
Нито един от посочените критерии не е изпълнен 0
Териториална специфика и идентичност 15
Дейностите по проекта са в съответствие с програмните документи на общините за интегриране на ромите да 5
Проекта включва дейности за съхранение на идентичността  на ромите да 5
Проекта включва дейности за популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите да 5
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 30