ОПИК – мярка 1.1

Критерии по Мярка 1.1

Критерии за избор на проекти по Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност2014 – 2020 г.

Критерии Макс. брой точки
I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация 15
1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация 3
2. Новост на подкрепяната иновация 4
3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията 4
4. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност между

кандидата и научна организация или собствена за кандидата дейност

4
II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата 15
1. Опит на кандидата в изпълнението на дейности, сходни с дейностите, за

които  се  кандидатства  (съгласно  Справката  за  иновационна  дейност  на

предприятието през последните три финансови години, подавана към НСИ)

3
2. Предприятия, занимаващи се с научно-изследователска и развойна дейност

(НИРД) – средно за последните три финансови години

3
3. Претеглен марж на печалбата за последните три финансови години 3
4. Претеглена брутна добавена стойност за последните три финансови години 3
5.  Претеглен  коефициент  на  рентабилност  на  активите  за  последните  три

финансови години

3
III. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението

на проекта (прогнозни данни)

12
1. Вътрешна норма на възвръщаемост[1] (N, N+1, N+2, N+3) 3
2. Дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP) 2
3.  Нарастване  на  производителността  на  предприятието  вследствие  на

изпълнението на проекта

4
4. Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта 3
IV. Приоритизиране на проекти 8
1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС 4
2. Подкрепа за еко-иновации 4
V. Реалистичност на разходите по проекта 10
1. Реалистичност на разходите по проекта 3
2. Реалистичност на плана за действие по проекта 3
3. Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие 4
Специфични за територията и местната общност критерии
I. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. пряко/непряко положително въздействие върху околната среда, енергийна ефективност, равни възможности, социално включване, заетост, информационно общество) 15
1. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху опазването на околната среда 3
2. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване на равните възможности и социалното включване 3
3. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху създаването на заетост 3
4. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване използването на информационно-комуникационните технологии 3
5. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху енергийна ефективност 3
II. Преодоляване на вътрешно териториалните различия 9
1. Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията 3
2. Проектът е за дейности извън общинските центрове 3
3. Проектът създава заетост извън общинските центрове 3
Максимален брой точки: 84

 

[1] Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR).