Отворен прием на проектни предложения по Мярка 21 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 8 258,95 лв.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 2 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Период за прием:

Пети прием:

Начален срок: 08.04.2024г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 14.05.2024г. 17.00 часа.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒