Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване

по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок до 07.06.2018г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к. 4470, ул. „Орфей“ № 2а. В срока на публично обсъждане могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми“, подраздел „Мерки от СВОМР“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

КЪМ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒