ПРСР – мярка 21

 30.04.2018 Новини

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград,
Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“,
от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по мярка 21 ПРСР

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ

по мярка 21 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :