Проведен информационен ден по Мярка 21 от ПРСР 2014 – 2020

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение беше организиран и проведен информационен ден на 14.07.2023г. в офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград, гр. Белово, ул. „Орфей“ 2А. Информационното събитие беше проведено, като част от подпомагане на кандидатите по обявения прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒