Проведена информационна среща по Мярка 21

На 31.03.2023г. от 10:30 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, на което присъстваха 16 души. Разделени по полов признак, това са  12 жени и 4 мъже. Това са представители на стопански, нестопански и публичен сектор.

Лектори на обучението бяха  Мария Иванова Тодорова-Митова – изпълнителен директор на МИГ Белово, Септември, Велинград и Николина Христова Дечева – експерт по прилагане на СВОМР.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

  • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.503;
  • Финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
  • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за различните проекти съобразно спецификата на дейностите по проекта;
  • Критериите за подбор на проекти;
  • Реда за подаване и прием на проектни предложения;
  • Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒

АНАЛИЗ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА ⇒