Покана за общо събрание на МИГ “Белово, Септември, Велинград”

За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл….

Повече »

Проведено обучение на членовете на Управленски съвет и Общ.събрание на сдружението

На 17 и 18.12.2019г. МИГ Белово, Септември, Велинград проведе двудневно обучение за членовете на Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението. След подписването на Споразумение за Стратегия за ВОМР РД…

Повече »

Съобщение

Съобщение относно длъжността Експерт по прилагане на СВОМР и длъжността счетоводител на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за повече информация ТУК⇒

Повече »

Съобщение за проведена информационна среща

На 04.10.2019 г. от 10:30 часа в заседателна зала на Туристически информационен център Велинград – град Велинград, пл. „Свобода“, ул. „Винчо Горанов“ № 2 се проведе информационна среща свързана с…

Повече »

Съобщение за проведено ОС

На 24.09.2019 г. от 16:30 часа в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” № 2А/ – голяма заседателна зала се проведе Общо събрание на МИГ…

Повече »

Обява

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време,…

Повече »

Покана за информационна среща по мярка 6.4.1

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите…

Повече »

Съобщение по Мярка 21

 На 03.09.2019г. МИГ Белово, Септември, Велинград подписа първия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд…

Повече »

Обява Мярка 6.4.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка…

Повече »

Съобщение – трети прием по мярка 6.4.1

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията…

Повече »