Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством…

Повече »

Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1…

Повече »

Съобщение

На 16.11.2018г. от 10:30 часа в заседателна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ град Белово се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за…

Повече »

Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград –…

Повече »

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКА 1.7. “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград” Във връзка с корекции, направени съгласно чл….

Повече »

Съобщение

На 15.11.2018г. от 10:00 часа в град Белово се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ…

Повече »

Справка

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград – Мярка 6.4.1…

Повече »

Съобщение

          На 05.11.2018г. от 10:00 часа в сесийната зала на Общински съвет – Септември се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 –…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“…

Повече »