Отворен прием на проектни предложения по Мярка 21 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват във включване на нови и разнообразни събития в дейността на читалищата; популяризиране на историческото развитие на територията; провеждане на спортни и културни мероприятия, които да станат ежегодни; съхраняване и популяризиране на местното културно и историческо наследство; популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство; провеждане на местни празници, възстановки на исторически събития, които да станат ежегодни; съхранение на археологическите паметници на територията.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 13 258,95 лв.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 2 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Интензитет на подпомагане

  1. 100 % за получател  публично лице и проектът не генерира приход;
  2. 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход;
  3. 60 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел;
  4. 70 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и проектът е в обществена полза

Период за прием:

Трети прием:

Начален срок: 06.11.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е 11.12.2023г. 17.00 часа.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒