Отворен прием на проектни предложения по Мярка 21

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

  1. Общините от територията на МИГ;
  2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;
  3. Читалища от територията на МИГ;
  4. Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 17 507,03 лв.

Период за прием:

Трети прием:

Начален срок: 06.07.2023г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 10.08.2023 г. 17.00 часа.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒