ПРСР – мярка 7.5

__________________________________________________________________________________________________________

23.05.2022 Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

__________________________________________________________________________________________________________

12.05.2022 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 12.05.2022г. до 20.05.2022г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ИСУН 2020 ⇒ https://eumis2020.government.bg

__________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
Протокол от проведено въвеждащо обучение Изтегли
Протокол АСД Изтегли
Протокол ТФО Изтегли
Оценителен доклад Изтегли
Протокол № 150  на УС от 04.05.2022 г. Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

04.05.2022

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 04/05/2022 Изтегли
Списък на проектите предложени за отхвърляне – 04/05/2022 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 04/05/2022 Изтегли
Списък на резервни проекти – 04/05/2022 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

17.03.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________________

Проведени информационни срещи свързани с подготовка на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.592 :

  1. гр. Велинград – 17.02.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ
  2. гр. Белово – 22.02.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ
  3. гр. Велинград – 23.02.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ

__________________________________________________________________________________________________________

14.02.2022

Промяна в планирано провеждане на информационни срещи за консултиране и подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

В изпълнение на чл. 23, ал. 2 от Наредба №1/22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., и във връзка с планиран прием по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви информираме за настъпила промяна в планираните информационни срещи за консултиране и подготовка на проекти за 18.02.2022г. и 19.02.2022г., както следва:

1. Дата на провеждане: От 19.02.22г. се променя на 22.02.2022 г.
Начален час: 10.00 часа
Място на провеждане: град Белово, пл.“Освобождение“, кафе „Сити Клуб“.

2. Дата на провеждане: от 18.02.2022г. се променя на 23.02.2022 г.
Начален час: 10.00 часа
Място на провеждане: град Септември, НЧ „Будители -2004г.“,ул.“Ал.Стамболийски“ № 15

__________________________________________________________________________________________________________

10.02.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

Обявява процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подпомагане изграждането на туристическа инфраструктура и атракции.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 – ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________________

21.01.2022

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в три информационни срещи, свързани с подготовка на проекти, които ще се проведат на:

17.02.2022 г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 31, Народно читалище „Отец Паисий – 1893г.“ от 10:00 часа.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

18.02.2022 г. в град Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15, Народно читалище „Будители – 2004г.“ от 10:00 часа.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

19.02.2022 г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4, Кафе „Сити клуб“ от 10:00 часа.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

11.01.2021

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

__________________________________________________________________________________________________________

23.12.2021 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 23.12.2021г. до 10.01.2022г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

__________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
Протокол № 67 от 11.02.2019г. Изтегли
Протокол АСД Изтегли
Протокол от проведено въвеждащо обучение Изтегли
Протокол ТФО Изтегли
Оценителен доклад Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

12.02.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 12/02/2019 Изтегли
Списък на проектите предложени за отхвърляне – 12/02/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 12/02/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 12/02/2019 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

27.12.2018г.

__________________________________________________________________________________________________

30.11.2018  Новини

На 30.11.2018г. от 10:30 часа в малка заседателна зала на Община Велинград – град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на общините и НПО от територията на МИГ.
Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

________________________________________________________________________________________________________

15.11.2018  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подпомагане изграждането на туристическа инфраструктура и атракции.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени еко пътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

____________________________________________________________________________________________________

15.11.2018г.  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 30.11.2018г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 ,заседателна зала на Община Велинград от 10:30 часа.

_____________________________________________________________________________________________________

15.10.2018 Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирано по Програма „Развитие на селските райони” за периода 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

________________________________________________________________________________________________

28.09.2018 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 29.09.2018г. до 07.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: