ПРСР – мярка 7.5

__________________________________________________________________________________________________________

20.03.2024 Новини

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 – 19.658 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  – и в изпълнение на Дейност от Бюджет 2024 – точка 9. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода – чл. 9, ал. 3, т. 3, подточка 9.1. Организиране на информационни работни срещи за най – малко десет участника бе организирана и проведена еднодневна информационна среща на 20.03.2024г. за информиране и консултиране на потенциалните бенефициенти.

На 20.03.2024г. от 10:30 часа се проведе еднодневна информационна среща на която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.658 Мярка 7.5 “ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, на което присъстваха 10 души. Разделени по полов признак, това са 9 жени и 1 мъж. Това са представители на нестопански, стопански и публичен сектор.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

11.03.2024 Новини

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

        Дата на провеждане: 20.03.2024 г.

        Начален час: 10.30 часа

        Място на провеждане: град Белово, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -1927“, Ритуална зала

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по            № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

__________________________________________________________________________________________________________

11.03.2024 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни предложения) е: 28 687,43 лв. Бюджетът по четвърти краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след третия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева

Период за прием:

Четвърти прием:

Начален срок: 11.03.2024г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 16.04.2024г., 17:00 ч.

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 на следния линк: ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________________

16.01.2024 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни предложения) е: 28 687,43 лв. Бюджетът по четвърти краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след третия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева

Период за прием:

Четвърти прием:

Начален срок: 11.12.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.01.2024г., 17:00 ч.

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 на следния линк: ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________________

11.12.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подпомагане изграждането на туристическа инфраструктура и атракции.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни предложения) е: 28 687,43 лв. Бюджетът по четвърти краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след третия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева

Период за прием:

Четвърти прием:

Начален срок: 11.12.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 15.01.2024г., 17:00 ч.

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 на следния линк: ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

16.06.2023

Наименование Изтегли
Протокол АСД Изтегли
Протокол ТФО Изтегли
Оценителен доклад Изтегли

 

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти Изтегли
Списък на проектите предложени за отхвърляне Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти Изтегли
Списък на резервни проекти Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

02.05.2023 Новини

__________________________________________________________________________________________________________

29.03.2023 Новини

На 29.03.2023 от 10:30 до 12:00 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, на което присъстваха 15 души. Разделени по полов признак, това са 2 мъже и 13 жени. Това са представители на публичен, стопански и нестопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • допълнително одобрените средства предвидени за финансиране на проектни предложения по мерките от Стратегия за ВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
 • Предоставяне на условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.658;
 • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за проект, включващ строително – монтажни работи, строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒ 

АНАЛИЗ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

16.03.2023 Новини

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

Дата на провеждане: 29.03.2023 г.

Начален час: 10.30 часа

Място на провеждане: град Белово, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -1927“, Ритуална зала

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по №BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

__________________________________________________________________________________________________________

13.03.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград

с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подпомагане изграждането на туристическа инфраструктура и атракции.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

 1. Общините от територията на МИГ;
 2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ на територията на МИГ.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни предложения) е: 14 503,05 лв. Бюджетът по трети краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева

Период за прием:

Трети прием:

Начален срок: 13.03.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е 02.05.2023г. 17.00 часа.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

23.01.2023

Наименование Изтегли
Протокол от проведено въвеждащо обучение Изтегли
Протокол АСД Изтегли
Протокол ТФО Изтегли
Оценителен доклад Изтегли
Протокол № 168  на УС от 20.01.2023 г. за приемане на Оценителен доклад Изтегли

 

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 20.01.2023 Изтегли
Списък на проектите предложени за отхвърляне – 20.01.2023 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 20.01.2023 Изтегли
Списък на резервни проекти – 20.01.2023 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

30.11.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________________

10.11.2022 Новини

На 07.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001 – 19.658 в гр. Велинград, сградата на община Велинград, на което присъстваха 11 души. Разделени по полов признак, това са 9 жени и 2 мъже, 6 представители на публичен, 1 представител на стопански и 4 представители на нестопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.658;
 • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфичните документи съобразно спецификата на дейностите по проектите;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;
 • Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

На информационната среща бяха подробно представени всички дейности от обхвата на Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР.

СНИМКИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

31.10.2022 Новини

На 28.10.2022 г. от 10:30 часа в гр. Белово се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, документите за кандидатстване, на което присъстваха 22 души. Разделени по полов признак, това са 2 мъже и 20 жени. Това са представители на публичен сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.658;
 • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за различните проекти съобразно спецификата на дейностите по проекта;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

СНИМКИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

 1. За община Белово:

На 28.10.2022 г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4А, сградата на Община Белово от 10:30 часа.

 1. За община Велинград:

На 07.11.2022 г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35, сградата на Община Велинград от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по            № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

21.10.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подпомагане изграждането на туристическа инфраструктура и атракции.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Период за прием:

Втори прием:

Начален срок: 21.10.2022г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.11.2022г. 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения) е: 105 135,17 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева

__________________________________________________________________________________________________________

10.08.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________________

27.07.2022

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение през месец юли бяха организирани и проведени поредица от информационни срещи. Информационните събития бяха проведени във връзка с обявения прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Срокът за подаване на проектни предложения по процедурата е до 10.08.2022г., 17:00 ч.

На информационната среща бяха представени условията за кандидатстване и изпълнение на проекти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като бе поставен акцент върху последните изменения на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, касаещи финансовите параметри /минимален и максимален размер на общо допустимите разходи по проект/.

На 15.07.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Велинград;

На 18.07.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Белово;

На 19.07.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Септември.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

11.07.2022

Относно еднодневна информационна среща за консултиране и подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и обявената от МИГ Белово, Септември, Велинград покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти от 10:30 часа на 19.07.2022г.

Ви информираме, че информационната среща ще бъде проведена в гр.Септември, Общински театър Възраждане, бул.“ България“ №147

__________________________________________________________________________________________________________

04.07.2022 Новини

П О К А Н А 

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

 1. За община Велинград:

На 15.07.2022 г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35, сградата на Община Велинград от 10:30 часа.

 1. За община Белово:

На 18.07.2022 г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4А, сградата на Община Белово от 10:30 часа.

 1. За община Септември:

На 19.07.2022 г. в град Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37А, сградата на Община Септември от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по    № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

01.07.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите са качени в ИСУН 2020 на следния адрес: ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________________

23.05.2022 Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

__________________________________________________________________________________________________________

12.05.2022 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 12.05.2022г. до 20.05.2022г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ИСУН 2020 ⇒ https://eumis2020.government.bg

__________________________________________________________________________________________________________

29.03.2023

__________________________________________________________________________________________________________

04.05.2022

Наименование Изтегли
Протокол от проведено въвеждащо обучение Изтегли
Протокол АСД Изтегли
Протокол ТФО Изтегли
Оценителен доклад Изтегли
Протокол № 150  на УС от 04.05.2022 г. Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

04.05.2022

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 04/05/2022 Изтегли
Списък на проектите предложени за отхвърляне – 04/05/2022 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 04/05/2022 Изтегли
Списък на резервни проекти – 04/05/2022 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

17.03.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________________

Проведени информационни срещи свързани с подготовка на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.592 :

 1. гр. Велинград – 17.02.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ
 2. гр. Белово – 22.02.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ
 3. гр. Велинград – 23.02.2022 г. – НАУЧИ ПОВЕЧЕ

__________________________________________________________________________________________________________

14.02.2022

Промяна в планирано провеждане на информационни срещи за консултиране и подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

В изпълнение на чл. 23, ал. 2 от Наредба №1/22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., и във връзка с планиран прием по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви информираме за настъпила промяна в планираните информационни срещи за консултиране и подготовка на проекти за 18.02.2022г. и 19.02.2022г., както следва:

1. Дата на провеждане: От 19.02.22г. се променя на 22.02.2022 г.
Начален час: 10.00 часа
Място на провеждане: град Белово, пл.“Освобождение“, кафе „Сити Клуб“.

2. Дата на провеждане: от 18.02.2022г. се променя на 23.02.2022 г.
Начален час: 10.00 часа
Място на провеждане: град Септември, НЧ „Будители -2004г.“,ул.“Ал.Стамболийски“ № 15

__________________________________________________________________________________________________________

10.02.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

Обявява процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подпомагане изграждането на туристическа инфраструктура и атракции.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 – ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________________

21.01.2022

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в три информационни срещи, свързани с подготовка на проекти, които ще се проведат на:

17.02.2022 г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 31, Народно читалище „Отец Паисий – 1893г.“ от 10:00 часа.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

18.02.2022 г. в град Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15, Народно читалище „Будители – 2004г.“ от 10:00 часа.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

19.02.2022 г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4, Кафе „Сити клуб“ от 10:00 часа.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

__________________________________________________________________________________________________________

11.01.2021

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

__________________________________________________________________________________________________________

23.12.2021 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 23.12.2021г. до 10.01.2022г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

__________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
Протокол № 67 от 11.02.2019г. Изтегли
Протокол АСД Изтегли
Протокол от проведено въвеждащо обучение Изтегли
Протокол ТФО Изтегли
Оценителен доклад Изтегли

___________________________________________________________________________________________________________

12.02.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 12/02/2019 Изтегли
Списък на проектите предложени за отхвърляне – 12/02/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 12/02/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 12/02/2019 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

27.12.2018г.

__________________________________________________________________________________________________

30.11.2018  Новини

На 30.11.2018г. от 10:30 часа в малка заседателна зала на Община Велинград – град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на общините и НПО от територията на МИГ.
Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

________________________________________________________________________________________________________

15.11.2018  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подпомагане изграждането на туристическа инфраструктура и атракции.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени еко пътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

____________________________________________________________________________________________________

15.11.2018г.  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 30.11.2018г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 ,заседателна зала на Община Велинград от 10:30 часа.

_____________________________________________________________________________________________________

15.10.2018 Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирано по Програма „Развитие на селските райони” за периода 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

________________________________________________________________________________________________

28.09.2018 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 29.09.2018г. до 07.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: