Проведена информационна среща по Мярка 7.5 от ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 – 19.658 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  – и в изпълнение на Дейност от Бюджет 2024 – точка 9. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода – чл. 9, ал. 3, т. 3, подточка 9.1. Организиране на информационни работни срещи за най – малко десет участника бе организирана и проведена еднодневна информационна среща на 20.03.2024г. за информиране и консултиране на потенциалните бенефициенти.

На 20.03.2024г. от 10:30 часа се проведе еднодневна информационна среща на която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.658 Мярка 7.5 “ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, на което присъстваха 10 души. Разделени по полов признак, това са 9 жени и 1 мъж. Това са представители на нестопански, стопански и публичен сектор.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО ⇒