Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР