Проведена информационна среща по Мярка 7.5 на ПРСР в гр.Велинград

На 07.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001 – 19.658 в гр. Велинград, сградата на община Велинград, на което присъстваха 11 души. Разделени по полов признак, това са 9 жени и 2 мъже, 6 представители на публичен, 1 представител на стопански и 4 представители на нестопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

  • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.658;
  • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
  • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфичните документи съобразно спецификата на дейностите по проектите;
  • Критериите за подбор на проекти;
  • Реда за подаване и прием на проектни предложения;
  • Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

На информационната среща бяха подробно представени всички дейности от обхвата на Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР.

СНИМКИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ⇒