Проведена информационна среща по Мярка 7.5

На 29.03.2023 от 10:30 до 12:00 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, на което присъстваха 15 души. Разделени по полов признак, това са 2 мъже и 13 жени. Това са представители на публичен, стопански и нестопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

  • допълнително одобрените средства предвидени за финансиране на проектни предложения по мерките от Стратегия за ВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
  • Предоставяне на условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.658;
  • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
  • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за проект, включващ строително – монтажни работи, строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация;
  • Критериите за подбор на проекти;
  • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒ 

АНАЛИЗ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ⇒