Удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Период за прием:

Пети прием:

Начален срок: 11.03.2024г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.04.2024г., 17:00 ч.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни предложения) е: 28 687,43 лв. Бюджетът по четвърти краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след третия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒