Проведена информационна среща по Мярка 7.5 на ПРСР в гр.Белово

На 28.10.2022 г. от 10:30 часа в гр. Белово се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, документите за кандидатстване, на което присъстваха 22 души. Разделени по полов признак, това са 2 мъже и 20 жени. Това са представители на публичен сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

  • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.658;
  • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
  • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за различните проекти съобразно спецификата на дейностите по проекта;
  • Критериите за подбор на проекти;
  • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

СНИМКИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ⇒