ПРСР – мярка 7.2

__________________________________________________________________________________________________

28.07.2023

__________________________________________________________________________________________________

23.01.2023

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 13.01.2023 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 13.01.2023 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 13.01.2023 Изтегли
Списък на резервни проекти – 13.01.2023 Изтегли
Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ №168 НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 20.01.23 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________

30.11.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________

10.11.2022 Новини

На 04.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001 – 19.659 в гр. Велинград, сградата на община Велинград, на което присъстваха 10 души. Разделени по полов признак, това са 10 жени, от които 5 представители на публичен и 5 представители на нестопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.659;
 • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфичните документи съобразно спецификата на дейностите по проектите;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

02.11.2022 Новини

На 02.11.2022 г. от 10:30 ч. в гр. Белово, зала на Общински съвет Белово се проведе еднодневна информационна среща на която се представи възможността за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, документите за кандидатстване, на която присъстваха 21 души. Разделени по полов признак, това са 1 мъж и 20 жени., представители на публичен сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.659;
 • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за различните проекти съобразно спецификата на дейностите по проекта;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;
 • Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

С участниците в информационната среща  се проведе дискусия по възникнали въпроси относно техните задължения, вероятни трудности и характерни особености при изготвянето на проектни предложения.

Лектор на обучението бе Мария Иванова Тодорова-Митова – изпълнителен директор на МИГ Белово, Септември, Велинград.

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

 1. За община Белово:

На 02.11.2022 г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4А, сградата на Община Белово от 10:30 часа.

 1. За община Велинград:

На 04.11.2022 г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35, сградата на Община Велинград от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по             № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

21.10.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и изграждане състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното развитие с цел повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и малцинствата.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения) е: 142 378,19 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 100 000 лева

Период за прием:

Втори прием:

Начален срок: 21.10.2022г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.11.2022г. 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се подават единствено по електронен път чрез ИСУН 2020 в рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

20.10.2022

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 19.10.2022 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 19.10.2022 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 19.10.2022 Изтегли
Списък на резервни проекти – 19.10.2022 Изтегли
Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

__________________________________________________________________________________________________

07.09.2022 Новини

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение бяха организирани и проведени три броя еднодневни обучения на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“.

На обучението бяха представени условията за изпълнение на проекти /техническо и финансово изпълнение на проектите/, последователността на действията от страна на бенефициентите и техните задължения.

На 26.08.2022г. бе проведено обучение в гр. Белово

На 29.08.2022г. бе проведено обучение в с. Варвара

На 02.09.2022г. бе проведено обучение в гр. Велинград

СНИМКИ ОТ ОБУЧЕНИЯТА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

31.08.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________

10.08.2022 Новини

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение през месец август бяха организирани и проведени поредица от информационни срещи. Информационните събития бяха проведени във връзка с обявения прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Срокът по първи прием за подаване на проектни предложения по процедурата е до 31.08.2022г., 17:00 ч.

На 04.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Белово

На 05.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Септември

На 08.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Велинград

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒

__________________________________________________________________________________________________

04.07.2022 Новини

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

 1. За община Белово:

На 04.08.2022 г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4А, сградата на Община Белово от 10:30 часа.

 1. За община Септември:

На 05.08.2022 г. в град Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37А, сградата на Община Септември от 10:30 часа.

 1. За община Велинград:

На 08.08.2022 г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35, сградата на Община Велинград от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по    № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

01.07.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________

23.05.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________

12.05.2022 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 12.05.2022г. до 20.05.2021г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ИСУН 2020 ⇒ https://eumis2020.government.bg

__________________________________________________________________________________________________

17.09.2021

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 16/09/2021 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 16/09/2021 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 16/09/2021 Изтегли
Списък на резервни проекти – 16/09/2021 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

10.08.2021 Новини

_______________________________________________________________________________________________________

16.07.2021 Новини

На 16.07.2021г. от 15:00 часа в град Белово се проведе информационна среща в
заседателната зала на Общински съвет – Белово, свързана с подготовката на проектни
предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово,
Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР
2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово,
Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на общините, читалищата и НПО от територията
на МИГ.
Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се
представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно
предложение в системата ИСУН 2020.

_______________________________________________________________________________________________________

02.07.2021 Новини

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 16.07.2021г. в заседателна зала на Общински съвет – Белово, находяща се в град Белово, ул. “Орфей” № 4, етаж 3 от 15:00 часа.

_______________________________________________________________________________________________________

01.07.2021 Новини

МИГ – Белово, Септември, Велинград

 с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Удължава се срокът за провеждане на обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

В ИСУН 2020 МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

В срок до 21.05.2021 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на Условията за кандидатстване по процедурата ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Повече информация може да намерите на ИСУН 2020 – www.eumis2020.government.bg

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

20.04.2021 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 21.04.2021г. до 28.04.2021г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

_______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

13.06.2019

Наименование Изтегли
СПИСЪЦИ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД-втори прием – 13/06/2019 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

02.05.2019

Наименование Изтегли
СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ -втори прием – 02/05/2019 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

08.04.2019  Новини

На 05.04.2019г. от 10:30 часа в град Септември в заседателна зала на Общински съвет – Септември, ул. “Александър Стамболийски” № 37А  се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.124 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ –  Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

На срещата присъстваха представители на общините,читалищата и НПО  от територията на МИГ.

_______________________________________________________________________________________________________

02.04.2019 Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 05.04.2019г. от 10:30 часа в заседателна зала на Общински съвет – Септември, находяща се в град Септември, ул. ““Александър Стамболийски” № 37А.

_______________________________________________________________________________________________________

20.03.2019  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и изграждане състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното развитие с цел повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и малцинствата.

Наименование Изтегли
ОБЯВА ВТОРИ ПРИЕМ МЯРКА 7.2 ПРСР – 20/03/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване мярка 7.2 ВТОРИ ПРИЕМ – 20/03/2019 Изтегли

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

Наименование Изтегли
КЛ-Посещение на място – 20/03/2019 Изтегли
РЛ-Корекции бюджет – 20/03/2019 Изтегли
РЛ-проверка за липса на двойно финансиране, наличие на изкуствено създадени условия, проверка за минимални помощи – 20/03/2019 Изтегли
Условия за изпълнение на проекти – 20/03/2019 Изтегли
Документи за информация – 20/03/2019 Изтегли
Документи за попълване – 20/03/2019 Изтегли
Документи за изпълнение – 20/03/2019 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

_______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

31.01.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 31/01/2019 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 31/01/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 31/01/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 31/01/2019 Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

27.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________

15.11.2018  Новини

На 15.11.2018г. от 10:00 часа в град Белово се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград. На срещата присъстваха представители на общините, читалищата и НПО от територията на МИГ. Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

__________________________________________________________________________________________________________

В помощ на кандидатите по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

_________________________________________________________________________________________________________

31.10.2018  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 15.11.2018г. в заседателна зала на Общински съвет – Белово, находяща се в град Белово, ул. “Орфей” № 4 от 10:00 часа.

_________________________________________________________________________________________________________

30.10.2018  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

21.09.2018  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 21.09.2018г. до 28.09.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: