ПРСР – мярка 7.2

 

__________________________________________________________________________________________________

13.03.2024

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти Изтегли
Списък на отхвърлените проекти Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти Изтегли
Списък на резервни проекти Изтегли
Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 13.03.2024 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________

01.02.2024 Новини

__________________________________________________________________________________________________

16.01.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения) е: 25 180,11 лв. Бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 100 000 лева

Период за прием:

Трети прием:

Начален срок: 11.12.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.01.2024г., 17:00 ч.

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/c2f54360-7d95-4f1b-8a44-8ae430e2f572

__________________________________________________________________________________________________

11.12.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и изграждане състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното развитие с цел повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и малцинствата.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения) е: 25 180,11 лв. Бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 100 000 лева

Период за прием:

Трети прием:

Начален срок: 11.12.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 15.01.2024г., 17:00 ч.

Пакета с документи е публикуван в ИСУН 2020 на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/c2f54360-7d95-4f1b-8a44-8ae430e2f572

__________________________________________________________________________________________________

28.07.2023

__________________________________________________________________________________________________

23.01.2023

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 13.01.2023 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 13.01.2023 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 13.01.2023 Изтегли
Списък на резервни проекти – 13.01.2023 Изтегли
Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ №168 НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 20.01.23 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________

30.11.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________

10.11.2022 Новини

На 04.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001 – 19.659 в гр. Велинград, сградата на община Велинград, на което присъстваха 10 души. Разделени по полов признак, това са 10 жени, от които 5 представители на публичен и 5 представители на нестопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.659;
 • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфичните документи съобразно спецификата на дейностите по проектите;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

02.11.2022 Новини

На 02.11.2022 г. от 10:30 ч. в гр. Белово, зала на Общински съвет Белово се проведе еднодневна информационна среща на която се представи възможността за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, документите за кандидатстване, на която присъстваха 21 души. Разделени по полов признак, това са 1 мъж и 20 жени., представители на публичен сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

 • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.659;
 • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
 • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за различните проекти съобразно спецификата на дейностите по проекта;
 • Критериите за подбор на проекти;
 • Реда за подаване и прием на проектни предложения;
 • Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

С участниците в информационната среща  се проведе дискусия по възникнали въпроси относно техните задължения, вероятни трудности и характерни особености при изготвянето на проектни предложения.

Лектор на обучението бе Мария Иванова Тодорова-Митова – изпълнителен директор на МИГ Белово, Септември, Велинград.

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

 1. За община Белово:

На 02.11.2022 г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4А, сградата на Община Белово от 10:30 часа.

 1. За община Велинград:

На 04.11.2022 г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35, сградата на Община Велинград от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по             № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

21.10.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и изграждане състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното развитие с цел повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и малцинствата.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения) е: 142 378,19 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 100 000 лева

Период за прием:

Втори прием:

Начален срок: 21.10.2022г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.11.2022г. 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се подават единствено по електронен път чрез ИСУН 2020 в рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

20.10.2022

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 19.10.2022 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 19.10.2022 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 19.10.2022 Изтегли
Списък на резервни проекти – 19.10.2022 Изтегли
Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

__________________________________________________________________________________________________

07.09.2022 Новини

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение бяха организирани и проведени три броя еднодневни обучения на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“.

На обучението бяха представени условията за изпълнение на проекти /техническо и финансово изпълнение на проектите/, последователността на действията от страна на бенефициентите и техните задължения.

На 26.08.2022г. бе проведено обучение в гр. Белово

На 29.08.2022г. бе проведено обучение в с. Варвара

На 02.09.2022г. бе проведено обучение в гр. Велинград

СНИМКИ ОТ ОБУЧЕНИЯТА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

31.08.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________

10.08.2022 Новини

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение през месец август бяха организирани и проведени поредица от информационни срещи. Информационните събития бяха проведени във връзка с обявения прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Срокът по първи прием за подаване на проектни предложения по процедурата е до 31.08.2022г., 17:00 ч.

На 04.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Белово

На 05.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Септември

На 08.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Велинград

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒

__________________________________________________________________________________________________

04.07.2022 Новини

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

 1. За община Белово:

На 04.08.2022 г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4А, сградата на Община Белово от 10:30 часа.

 1. За община Септември:

На 05.08.2022 г. в град Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37А, сградата на Община Септември от 10:30 часа.

 1. За община Велинград:

На 08.08.2022 г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35, сградата на Община Велинград от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по    № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒

__________________________________________________________________________________________________

01.07.2022 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: ИСУН 2020 (government.bg)

__________________________________________________________________________________________________

23.05.2022 Новини

__________________________________________________________________________________________________

12.05.2022 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 12.05.2022г. до 20.05.2021г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ИСУН 2020 ⇒ https://eumis2020.government.bg

__________________________________________________________________________________________________

17.09.2021

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 16/09/2021 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 16/09/2021 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 16/09/2021 Изтегли
Списък на резервни проекти – 16/09/2021 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

10.08.2021 Новини

_______________________________________________________________________________________________________

16.07.2021 Новини

На 16.07.2021г. от 15:00 часа в град Белово се проведе информационна среща в
заседателната зала на Общински съвет – Белово, свързана с подготовката на проектни
предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово,
Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР
2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово,
Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на общините, читалищата и НПО от територията
на МИГ.
Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се
представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно
предложение в системата ИСУН 2020.

_______________________________________________________________________________________________________

02.07.2021 Новини

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 16.07.2021г. в заседателна зала на Общински съвет – Белово, находяща се в град Белово, ул. “Орфей” № 4, етаж 3 от 15:00 часа.

_______________________________________________________________________________________________________

01.07.2021 Новини

МИГ – Белово, Септември, Велинград

 с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Удължава се срокът за провеждане на обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

В ИСУН 2020 МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

В срок до 21.05.2021 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на Условията за кандидатстване по процедурата ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Повече информация може да намерите на ИСУН 2020 – www.eumis2020.government.bg

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

20.04.2021 Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 21.04.2021г. до 28.04.2021г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2А. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

_______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

13.06.2019

Наименование Изтегли
СПИСЪЦИ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД-втори прием – 13/06/2019 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

02.05.2019

Наименование Изтегли
СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ -втори прием – 02/05/2019 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

08.04.2019  Новини

На 05.04.2019г. от 10:30 часа в град Септември в заседателна зала на Общински съвет – Септември, ул. “Александър Стамболийски” № 37А  се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.124 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ –  Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

На срещата присъстваха представители на общините,читалищата и НПО  от територията на МИГ.

_______________________________________________________________________________________________________

02.04.2019 Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 05.04.2019г. от 10:30 часа в заседателна зала на Общински съвет – Септември, находяща се в град Септември, ул. ““Александър Стамболийски” № 37А.

_______________________________________________________________________________________________________

20.03.2019  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и изграждане състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното развитие с цел повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и малцинствата.

Наименование Изтегли
ОБЯВА ВТОРИ ПРИЕМ МЯРКА 7.2 ПРСР – 20/03/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване мярка 7.2 ВТОРИ ПРИЕМ – 20/03/2019 Изтегли

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

Наименование Изтегли
КЛ-Посещение на място – 20/03/2019 Изтегли
РЛ-Корекции бюджет – 20/03/2019 Изтегли
РЛ-проверка за липса на двойно финансиране, наличие на изкуствено създадени условия, проверка за минимални помощи – 20/03/2019 Изтегли
Условия за изпълнение на проекти – 20/03/2019 Изтегли
Документи за информация – 20/03/2019 Изтегли
Документи за попълване – 20/03/2019 Изтегли
Документи за изпълнение – 20/03/2019 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

12.03.2020

_______________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

31.01.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 31/01/2019 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 31/01/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 31/01/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 31/01/2019 Изтегли

______________________________________________________________________________________________________

27.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________

15.11.2018  Новини

На 15.11.2018г. от 10:00 часа в град Белово се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград. На срещата присъстваха представители на общините, читалищата и НПО от територията на МИГ. Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

__________________________________________________________________________________________________________

В помощ на кандидатите по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

_________________________________________________________________________________________________________

31.10.2018  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 15.11.2018г. в заседателна зала на Общински съвет – Белово, находяща се в град Белово, ул. “Орфей” № 4 от 10:00 часа.

_________________________________________________________________________________________________________

30.10.2018  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

21.09.2018  Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 21.09.2018г. до 28.09.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: