Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.2 от ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.659 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”