Покана за участие в информационна среща свързана с подготовката на проекти по Мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви каним да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 16.07.2021г. в заседателна зала на Общински съвет – Белово, находяща се в град Белово, ул. “Орфей” № 4, етаж 3 от 15:00 часа.