Проведена информационна среща по Мярка 7.2 ПРСР

На 16.07.2021г. от 15:00 часа в град Белово се проведе информационна среща в заседателната зала на Общински съвет – Белово, свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒