Проведена информационна среща по Мярка 7.2 на ПРСР в гр.Белово

На 02.11.2022 г. от 10:30 ч. в гр. Белово, зала на Общински съвет Белово се проведе еднодневна информационна среща на която се представи възможността за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, документите за кандидатстване, на която присъстваха 21 души. Разделени по полов признак, това са 1 мъж и 20 жени., представители на публичен сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

  • Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.659;
  • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
  • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за различните проекти съобразно спецификата на дейностите по проекта;
  • Критериите за подбор на проекти;
  • Реда за подаване и прием на проектни предложения;
  • Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

С участниците в информационната среща  се проведе дискусия по възникнали въпроси относно техните задължения, вероятни трудности и характерни особености при изготвянето на проектни предложения.

Лектор на обучението бе Мария Иванова Тодорова-Митова – изпълнителен директор на МИГ Белово, Септември, Велинград.

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ⇒