Справка за отразяване на коментарите след проведено обществено обсъждане по мярка 7.2 на ПРСР

Справка за отразяване на коментарите след проведено обществено обсъждане – мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР