Проведено обучение на тема “Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР”

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение бяха организирани и проведени три броя еднодневни обучения на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“.

На обучението бяха представени условията за изпълнение на проекти /техническо и финансово изпълнение на проектите/, последователността на действията от страна на бенефициентите и техните задължения.

На 26.08.2022г. бе проведено обучение в гр. Белово

На 29.08.2022г. бе проведено обучение в с. Варвара

На 02.09.2022г. бе проведено обучение в гр. Велинград

СНИМКИ ОТ ОБУЧЕНИЯТА ⇒