Покана за прием на проектни предложения по Мярка 7.2

МИГ – Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА: