ПРСР – мярка 6.4.1

_______________________________________________________________________________________________________

12.04.2024

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 04.04.2024 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 04.04.2024 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 04.04.2024 Изтегли
Списък на резервните проекти – 04.04.2024 Изтегли
Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД – 03.04.2024 Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО – 04.04.2024 Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 04.04.2024 Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД – 11.04.2024 Изтегли

_______________________________________________________________________________________________________

22.01.2024 Новини

_______________________________________________________________________________________________________

18.12.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 745 641,71 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 30 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 390 000 лева

Минимална стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта – 1 500 лева

Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта – 292 500 лева

Период за прием:

Първи прием:

Начален срок: 30.10.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 22.01.2024г. 17.00 часа.

Бюджет на приема: 745 641,71 лева

Втори прием:

Начален срок: 25.03.2024г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.04.2024г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Документите са публикувани в ИСУН 2020 на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e540a2c8-1aaf-4287-aaf6-2e64bc475d62

_______________________________________________________________________________________________________

20.11.2023

Въпроси и отговори по процедура № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

_______________________________________________________________________________________________________

30.10.2023 Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 745 641,71 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Период за прием:

Първи прием:

Начален срок: 30.10.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 20.12.2023г. 17.00 часа.

Бюджет на приема: 745 641,71 лева

Втори прием:

Начален срок: 25.03.2024г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.04.2024г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се подават единствено по електронен път чрез ИСУН 2020 в рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

_______________________________________________________________________________________________________

11.09.2023 Новини

_______________________________________________________________________________________________________

01.09.2023   Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 01.09.2023 г. до 08.09.2023 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ И В ИСУН 2020 НА СЛЕДНИЯ ЛИНК: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/InfoPublicDiscussion/e540a2c8-1aaf-4287-aaf6-2e64bc475d62

_______________________________________________________________________________________________________

05.11.2019

_______________________________________________________________________________________________________

05.10.2019 Новини

На 04.10.2019 г. от 10:30 часа в заседателна зала на Туристически информационен център Велинград – град Велинград, пл. „Свобода“, ул. „Винчо Горанов“ № 2 се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

_____________________________________________________________________________________________________

19.09.2019  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград -процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград. Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Наименование Изтегли
Покана за информационна среща по мярка 6.4.1 – 019/09/2019 Изтегли
Програма – 19/09/2019 Изтегли

____________________________________________________________________________________________________

06.09.2019г.

Наименование Изтегли
Въпроси и отговори по процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 ТРЕТИ ПРИЕМ – 06/09/2019 Изтегли

________________________________________________________________________________________________

02.09.2019  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието. Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Наименование Изтегли
Обява – 02/09/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване – 02/09/2019 Изтегли
Условия за изпълнение на проекти – 02/09/2019 Изтегли
Документи за информация – 02/09/2019 Изтегли
Документи за попълване – 02/09/2019 Изтегли
Документи за изпълнение – 02/09/2019 Изтегли

____________________________________________________________________________________________________

23.08.2019г. Новини

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград – ТРЕТИ ПРИЕМ Ви информираме, че периодът за прием ще бъде: Начален срок: 02.09.2019г.

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.10.2019г. 17.00 часа.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от втори и трети краен срок за подаване на проектни предложения) е: 26 153,37 лв. Бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия и втория краен срок за кандидатстване.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване ще бъде публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.comи на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

______________________________________________________________________________________________________

12.08.2019  Новини

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград – ТРЕТИ ПРИЕМ Ви информираме, че приемът ще бъде отложен. За информация относно предстоящия прием по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ следете

Интернет страницата на МИГ Белово, Септември, Велинград – www.migbsv.com.

______________________________________________________________________________________________

31.07.2019  Новини

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград – ТРЕТИ ПРИЕМ

Ви информираме, че поради предстояща промяна в нормативната уредба и необходимост от промяна в Условията за кандидатстване по процедурата, периодът за прием ще бъде:

Начален срок: 12.08.2019г. Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 24.09.2019г. 17.00 часа.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване ще бъде публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.comи на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

________________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

_____________________________________________________________________________________________________

05.07.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 05/07/2019 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 05/07/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 05/07/2019 Изтегли
Списък на класирани проектни проекти – 05/07/2019 Изтегли

______________________________________________________________________________________________

08.05.2019

Наименование Изтегли
Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 6.4.1 – 08/05/2019 Изтегли

___________________________________________________________________________________________________

08.04.2019  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград -процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

________________________________________________________________________________________________________

01.04.2019  Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието.

Наименование Изтегли
ОБЯВА ВТОРИ ПРИЕМ МЯРКА 6.4.1 ПРСР – 01/04/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване мярка 6.4.1 ВТОРИ ПРИЕМ – 01/04/2019 Изтегли

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Наименование Изтегли
ПРОТОКОЛ ОТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ Изтегли
ПРОТОКОЛ АСД Изтегли
ПРОТОКОЛ ТФО Изтегли
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли
ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА УС И ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД Изтегли

_____________________________________________________________________________________________________

20.03.2019

Наименование Изтегли
Списък на оттеглените проекти – 20/03/2019 Изтегли
Списък на отхвърлените проекти – 20/03/2019 Изтегли
Списък на предложените за финансиране проекти – 20/03/2019 Изтегли
Списък на резервни проекти – 20/03/2019 Изтегли

__________________________________________________________________________________________________________

07.02.2019

Наименование Изтегли
Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 6.4.1 – 07/02/2019 Изтегли

_____________________________________________________________________________________________________________

09.01.2019  Новини

       На 09.01.2019г. от 10:30 часа в град Велинград, хотел „Елбрус“, бул.“Хан Аспарух“ № 116, малка заседателна зала се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

Наименование Изтегли
Информационна среща по Мярка 6.4.1 – 09/01/2019 Изтегли

________________________________________________________________________________________________________

31.12.2018   Новини

Въпроси и отговори по процедура
№ BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Наименование Изтегли
Въпроси и отговори по процедура № BG06RDNP001-19.151 Изтегли

________________________________________________________________________________________________________

18.12.2018  Новини

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград -процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

___________________________________________________________________________________________________________

17.12.2018   Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието. Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

_________________________________________________________________________________________________________

08.11.2018  Новини

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

__________________________________________________________________________________________________________

29.10.2018    Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 29.10.2018г. до 07.11.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: