Съобщение – трети прием по мярка 6.4.1

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград – ТРЕТИ ПРИЕМ Ви информираме, че периодът за прием ще бъде: Начален срок: 02.09.2019г.

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.10.2019г. 17.00 часа.

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от втори и трети краен срок за подаване на проектни предложения) е: 26 153,37 лв. Бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия и втория краен срок за кандидатстване.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване ще бъде публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg