Обява относно проектни предложения по мярка 6.4.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието.

Наименование Изтегли
ОБЯВА ВТОРИ ПРИЕМ МЯРКА 6.4.1 ПРСР – 01/04/2019 Изтегли
Условия за кандидатстване мярка 6.4.1 ВТОРИ ПРИЕМ – 01/04/2019 Изтегли

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒