Съобщение за проведена информационна среща

На 04.10.2019 г. от 10:30 часа в заседателна зала на Туристически информационен център Велинград – град Велинград, пл. „Свобода“, ул. „Винчо Горанов“ № 2 се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.