Отворен прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието. Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

Период за прием:

Първи прием:

Начален срок: 30.10.2023г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 20.12.2023г. 17.00 часа.

Бюджет на приема: 745 641,71 лева

Втори прием:

Начален срок: 25.03.2024г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.04.2024г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Бюджет на приема:

Бюджет на приема: 745 641,71 лева

Общ бюджет на процедурата е: 745 641,71 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒