ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 ПРСР

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.772 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. В срок от 01.09.2023 г. до 08.09.2023 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей” № 2а. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, подраздел „Мерки от СВОМР” след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇒

ДОКУМЕНТИТЕ СА ДОСТЪПНИ И В ИСУН 2020 НА СЛЕДНИЯ ЛИНК: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/InfoPublicDiscussion/e540a2c8-1aaf-4287-aaf6-2e64bc475d62